El futur contracte de lloguer obligarà els arrendataris a dir quantes persones viuran en un pis

El model que es treballa des de l’Institut i la comissió nacional de l’habitatge preveu que el propietari hagi d’aportar un certificat de l’eficiència energètica de l’immoble i informació detallada del mateix, com ara el nombre d’estances

Dos blocs de pisos al Tarter.
Dos blocs de pisos al Tarter.

Un dels objectius que s’ha marcat l’Institut de l’Habitatge és que en un futur proper hi hagi un únci model de contracte de lloguer a tot el país. És a dir que qualsevol operació d’arrendament s’hagi de fer signant un document comú, on hi figurin tota una sèrie de requisits. Entre aquests, que els propietaris hauran d’aportar un certificat de l’eficiència energètica de l’immoble així com una completa descripció del mateix. Pel que fa als llogaters, aquests hauran d’informar de quantes persones viuran habitualment a l’habitatge arrendat.

El document s’ha treballat els darrers mesos a la comissió d’habitatge i ara està a punt de veure la llum. La idea és que aquest model sigui comú, ja que s’entén que donarà una major seguretat jurídica, tant al propietari del pis o la casa com a qui el lloga. I és que tots els contractes que se signin al país hauran de contenir les mateixes disposicions.

El document especificarà que, si s’accepten mascotes, aquestes hauran d’estar inscrites al Registre d’Animals de Companyia, i caldrà tenir contractada una assegurança per cobrir els danys que puguin causar a l’immoble o l’edifici

I, entre aquestes, determinats documents. Així, el model que s’està a punt d’ultimar indica que l’amo de l’immoble haurà d’aportar o bé un certificat o bé una cèdula d’habitabilitat. I, també, un informe que demostri el grau d’eficiència que té el pis o la casa. És a dir, l’etiqueta energètica. A banda, en el contracte també haurà de figurar una àmplia informació sobre l’habitatge, amb informació sobre el nombre d’estances, el tipus de calefacció, els mobles existents, si té o no aire condicionat o si és accessible o no per a persones amb discapacitat.

Pel que fa a qui lloga, al contracte haurà de sortir quants inquilins preveu que visquin regularment al pis. Seria la clàusula quarta del contracte: “Que la part arrendatària preveu que [NOMBRE DE PERSONES USUÀRIES HABITUALS DE L’HABITATGE] persona/es utilitzi/n l’habitatge habitualment”, indica el document. Fins i tot, també haurà de puntualitzar si alguna d’elles pateix alguna discapacitat.

El document també preveu la possibilitat -que no pas obligació- que s’acceptin mascotes al pis. Això sí, sempre que “la part arrendatària, a títol de propietària dels animals, atesti que estan degudament identificats i inscrits al Registre d’Animals de Companyia” i que “és titular d’una pòlissa d’assegurança, contractada a una companyia (...) legalment establerta per operar a Andorra que cobreixi la responsabilitat civil derivada dels danys i perjudicis que els animals causin als béns de l’immoble, tant a les parts d’ús privatiu com a les d’ús comunitari”.

El model també preveu definir de forma clara les obligacions de totes dues parts. També les prohibicions que pesin sobre la persona que ha llogat l’immoble, així com impedeix “expressament” el sotsarrendament del mateix, llevat de disposar del consentiment escrit de la part arrendadora.

Etiquetes

Comentaris (14)

Trending