El règim de jubilació del sector públic s’amplia als empleats del Consell i d’organismes depenents

Es farà via una proposició de llei que ha estat presentada conjuntament per totes les forces parlamentàries i que aplica la mesura a aquells treballadors que arribessin a la cambra un cop aprovat l’estatut del personal

La nova seu del Consell General.
La nova seu del Consell General.

Els funcionaris que prestin servei al Consell General i als organismes vinculats, com ara el Tribunal de comptes o el Raonador del Ciutadà, entre altres, podran ser partícips del pla de pensions de la funció pública. La mesura es vehicularà a través d’una proposició de llei signada per tots els grups parlamentaris així com pel conseller general no adscrit Víctor Pintos. D’aquesta forma, podran tenir les mateixes condicions de retir que la resta de treballadors públics.

El text ha començat ara el seu tràmit parlamentari. Està signat pels presidents dels cinc grups (Demòcrates, Ciutadans Compromesos, Concòrdia, Socialdemòcrata i Andorra Endavant). També hi dona suport Pintos, parlamentari representant de Liberals. Per tant, un cop Govern faci el pertinent tràmit d’analitzar la llei i emetre el seu criteri, tot fa pensar que s’aprovarà per unanimitat.

El text també aprofita per corregir un error tipogràfic de la Llei del pla de pensions de la funció pública que podria provocar dubtes d’interpretació en el futur

En aquest sentit, el que es vol és seguir el que es va pactar en l’Estatut del personal del Consell General, aprovat per la cambra a finals del 2022. Aquest ja determinava que “els funcionaris que s’incorporin al servei del Consell General a partir de l’entrada en vigor tenen dret a percebre prestacions de jubilació en termes equivalents als que regula la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública”.

La proposició de llei conté dos articles i una disposició final. En el primer, es modifica la disposició addicional quarta de la Llei de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, que és la que ampliava el règim de retir als treballadors d’altres entitats públiques. En aquest cas, s’incorpora un paràgraf on s’indica que “són considerats partícips del pla de pensions de la funció pública, i assimilats a tots els efectes en aquesta matèria, els funcionaris del Consell General, que s’han incorporat i s’incorporin al servei del Consell General a partir de l’entrada en vigor de l’Estatut del personal del Consell General, i els funcionaris i els treballadors amb contracte de durada indefinida del Raonador del Ciutadà, del Tribunal de Comptes, de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i del Tribunal Constitucional”.

Aquesta mesura, per tant, suposarà per a tots aquests organismes “una despesa per fer front a les despeses vinculades al règim de prestacions de jubilació del seu personal”. En concret, hauran de preveure anualment un 3% “del salari pensionable” dels treballadors afectats. El càlcul exacte, però, no s’ha efectuat o, com a mínim, no es diu a la memòria que acompanya el text.

En el segon article, s’aprofita per corregir un error “tipogràfic” que es va colar quan, via pressupost del 2024, es va modificar la disposició final sisena de la Llei del pla de pensions. Es va posar que l’aportació dels partícips s’ha de fer de forma “interrompuda” quan el que hauria d’haver dit era “ininterrompuda”. D’aquesta forma es volen evitar en el futur “dubtes d’interpretació”.

Pel que fa a la disposició final, bàsicament estableix quan entra en vigor. Això serà l’endemà de la publicació al BOPA i, per tant, tenint en compte que la tramitació es preveu que sigui relativament àgil -de fet, un cop es tingui el criteri de Govern es podria aprovar amb l’acceptació unànime de tots els grups de la seva presa en consideració i la renúncia a formular esmenes parcials-, tot fa preveure que en qüestió de setmanes el règim de jubilació del sector públic s’ampliarà als treballadors del parlament i altres organismes que en depenen.

Comentaris (8)

Trending