Malestar ‘interessat’ per la dilució de la separació de béns en el nou codi de família

La compensació per treball domèstic en cas de trencament d’una parella que s’ha inclòs en la llei qualificada de la persona i la família no està sent ben rebuda per una part del teixit social i econòmic del país, especialment d’alt poder adquisitiu

Hi ha un sector de la societat andorrana que veu malament la nova llei de persona i família.
Hi ha un sector de la societat andorrana que veu malament la nova llei de persona i família. ARXIU

L’establiment d’una compensació per treball domèstic en cas de trencament d’una parella en la nova Llei qualificada de la persona i de la família que s’ha d’aprovar aquest dijous al Consell General té força detractors. Detractors interessats, això sí. La clàusula, inclosa en el text legal a partir d’una demanda socialdemòcrata transaccionada, no està sent gens ben rebuda per una part del teixit social i econòmic del país, especialment d’alt poder adquisitiu.

Es considera que la clàusula inclosa suposa una dilució del tradicional règim de separació de béns. En efecte, fruit de la tramitació parlamentària d’un text sobre el qual fa gairebé una dècada que es treballa i que aquest dijous hauria de veure definitivament la llum, s’introdueix en el règim de separació de béns una compensació per treball domèstic a favor del cònjuge que ha treballat per al domicili familiar de manera molt superior a l’altre cònjuge. O que ha treballat per a l’altre sense remuneració o amb remuneració insuficient. I sense que hagi estat compensat per aquesta dedicació amb una assignació de béns durant el matrimoni o en testament o pacte successori  en cas de mort.

S’estableix una compensació de fins al 25% per aquell cònjuge que ha treballat més per al domicili familiar sense rebre una retribució proporcional a la feina realitzada

La introducció d’aquesta compensació causa sorpresa en certes elits del Principat perquè pot afectar grans patrimonis. Però no és una fórmula desconeguda. La compensació segueix el patró del dret català i es calcula tenint en compte el diferencial de guanys obtinguts durant la convivència pel cònjuge que l’ha de pagar. Dita compensació pot arribar fins a un màxim del 25% dels beneficis. I un dels problemes que hi veuen els sectors on la mesura està causant malestar és el fet que el percentatge definitiu s’estableix a discreció del batlle, segons la durada i intensitat de la dedicació familiar del cònjuge creditor, però sense que hi hagi uns criteris clars o elements taxats.

La compensació esmentada és el resultat d’una transacció parlamentària entre les pretensions del grup socialdemòcrata i l’admissió que n’han permès els grups de la majoria. El resultat final ha sorprès als sectors esmentats, que no sabien res de la tramitació en qüestió i consideren el resultat final un atac a la separació de béns. Mentrestant, però, en molts altres sectors socials es considera un important pas en pro de la igualtat i del reconeixement de les tasques domèstiques.

ALTRES ASPECTES MATRIMONIALS

L’esmentada compensació no és l’únic aspecte directament relacionat amb les relacions de parella. N’hi ha d’altres que experimenten, poc o molt, canvis en la nova llei que s’ha d’aprovar aquest dijous al Consell General. Així, per exemple, el matrimoni s’aixopluga en un doble format: casament civil, obert a parelles del mateix o de diferent sexe, o matrimoni canònic. El text nou precisa alguns aspectes relacionats, per exemple, a la regulació de la promesa de matrimoni, la capacitat matrimonial, el matrimoni en perill de mort o les causes de nul·litat del casament civil.

Seguint el model espanyol es pot demanar el divorci sense períodes d'espera ni al·legació de causes

També s’accelera el divorci. O dit d’una altra manera: s’introdueix un règim de divorci a demanda no causal. Seguint el model espanyol es pot demanar el divorci sense períodes d'espera ni al·legació de causes. Es regulen els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial, en escriptura pública, amb subjecció a requisits rigorosos d'informació i possible limitació d'efectes en cas d'un canvi substancial i imprevist circumstàncies quan es vulgui fer efectiu. La llei precisa les mesures provisionals que es poden adoptar en el processos matrimonials i les que es poden adoptar en la sentència (guarda dels fills, amb preferència de la guarda compartida; manteniment de l'exercici conjunt de l'autoritat parental, llevat que els cònjuges o el batlle disposin altrament; atribució de l'ús de l'habitatge; pensió compensatòria).

Es manté el model andorrà d'unió de parella registrada, amb acreditació de prèvia convivència o existència de fills comuns, i amb regulació dels efectes de la relació per conveni privat entre els convivents. Finalment també s’introdueixen algunes precisions en relació amb les unions estables de parella. Es manté el model andorrà d'unió de parella registrada, amb acreditació de prèvia convivència o existència de fills comuns, i amb regulació dels efectes de la relació per conveni privat entre els convivents.

Però les precisions que s’introdueixen en el nou text permeten distingir els efectes d'aquestes unions respecte dels efectes del matrimoni (exclusió de pensió compensatòria, exclusió de la possibilitat d'atribuir l'ús de l'habitatge familiar al convivent més necessitat en cas d'extinció de la relació). Es manté també l'exclusió de drets successoris legals entre els convivents.

Comentaris (5)

Trending