Els agents comunals podran ser sotmesos a proves d’alcohol i drogues abans i durant el servei

Es farien a demanda del superior jeràrquic i l'article s'inclou en la proposta de llei que ha de ser esmenada i debatuda al Consell General

Comentaris

Un agent de circulació a Andorra la Vella.
Un agent de circulació a Andorra la Vella. TONY LARA/ COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

Després de ser aprovada pels comuns, la Llei dels agents de circulació iniciarà el seu tràmit al Consell General. La seva elaboració ha estat llarga i no exempta de debats intensos, com per exemple, la denominació del cos, l'eventual utilització de mitjans coercitius o la detecció d'alcohol i drogues abans i durant el servei. La memòria explicativa de 37 pàgines ho detalla. La llei actual és de l'any 2005 i la nova ha estat redactada per la comissió interparroquial de circulació.

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Els membres del Servei de Circulació han de sotmetre's a una revisió mèdica anual. Aquesta revisió és realitzada pel metge especialista en Medicina del Treball del Servei de Prevenció Aliè que tingui contractat cada comú. Quan el superior jeràrquic ho demani, els membres del Servei de Circulació podran ser sotmesos a les comprovacions tècniques necessàries, mitjançant l’aparell tècnic adient per a la detecció d’alcohol, drogues tòxiques o analítica de sang, a fi de verificar que no s’ha consumit begudes alcohòliques i drogues tòxiques abans i durant el servei..Els comuns han d'adoptar les mesures necessàries per a la prevenció de malalties contagioses, de les derivades de l'activitat professional dels membres del Servei de Circulació i dels accidents laborals, segons figura en l'article 38 del text legislatiu.

AGENTS DE CIRCULACIÓ O GUÀRDIA URBANA?

Es va proposar deixar la denominació actual, agents de circulació comunals, per quan ja està a la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, i és àmpliament reconeguda per la població a Andorra; així mateix es desaconsella la proposta efectuada per un grup tècnic dels agents de circulació d’emprar el terme guàrdia urbana, què és una policial local, ja que pot crear confusió als turistes pel que fa a les seves funcions.

UTILITZACIÓ DE MITJANS COERCITIUS

No es va acceptar la proposta d’un grup reduït d’agents de circulació per donar mitjans de retenció i coerció, aquests mitjans no corresponen a les funcions dels agents de circulació, atès que no és un cos de seguretat.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ TERRITORIAL

Es modifica l’article 4.2 per actualitzar aquesta funció, atenent a l’evolució que han experimentat les funcions dels agents i els grans esdeveniments que Andorra ha anat organitzant, tan a nivell nacional com parroquial. Així, els agents de circulació comunals d'una parròquia poden actuar fora del seu àmbit territorial en grans esdeveniments d’interès nacional o parroquial, o per necessitats del servei, en situacions d'emergència o excepcionals i per ordre expressa de les autoritats competents. En aquests supòsits els agents de circulació estaran facultats per exercir totes les seves funcions.

AGENTS DE L'AUTORITAT

Els agents seran reconeguts com agents de l’autoritat pel que fa a les funcions que li són atribuïdes en la Llei.

DISPOSITIUS DE VIDEOVIGILÀNCIA

S’introdueix la possibilitat de dur dispositius mòbils de videovigilància per a la seva protecció i la del ciutadà. És una demanda dels agents de circulació per tenir més protecció. S’aprovarà un reglament que reguli el procediment d’ús dels dispositius i l’obtenció i tractament de les dades recollides, com té el Servei de Policia actualment. S’afegeix un punt 2 en aquest article per regular el port dels dispositius mòbils tal i com es diu a la Llei de seguretat pública amb remissió a un desplegament reglamentari i aplicació de la Llei de seguretat pública i la Llei qualificada de protecció de dades vigents pot ser suficient.

COS ESPECIAL

Si no s’accepta que siguin un cos especial s’ha d’equiparar el règim d’incompatibilitat dels agents de circulació amb el restant personal del comú al que es troba adscrit el Servei de Circulació, sent la proposta de redactat del punt 3 el següent: Pel que fa a la dedicació professional, els agents de circulació comunals han de portar a terme les seves funcions i no poden exercir cap altra activitat professional diferent de les que es deriva de la seva condició d’agent de circulació, llevat dels casos en què el comú ho autoritzi i sempre que no interfereixi en el desenvolupament de les seves funcions d’agent de circulació.

NOMENAMENT D'UN DIRECTOR

S’aclareix que el nomenament d’un director no implica que resti vacant la figura del cap del servei. Pel que fa a les funcions del cap del servei, es diu que en cas de no nomenar-se director, aquest n’assumirà les funcions d’aquell. Per tant, el nomenament de director ja resta clar que no és una figura imprescindible en un Servei de Circulació Comunal.

RÈGIM DISCIPLINARI

S’equipara el règim disciplinari dels agents al de la resta del personal del comú i només es preveu en la seva llei, les infraccions específiques que els afecten.

PERÍODE DE PROVA

Conclòs el procés selectiu i, si escau, el procés formatiu, els candidats proposats per ocupar les places vacants o de nova creació són nomenats pel comú com a agents de circulació en període de formació o en període de prova. El període de prova és d’un mínim de tres mesos i un màxim d’un any de durada per als agents de circulació, segons estableixi cada comú en la convocatòria corresponent. Els dies de baixa mèdica no computaran com a període de prova. Durant el període de prova, el cap del servei de circulació i/o el comandament superior, juntament amb el responsable de recursos humans del Comú, ha d’avaluar l’adequació de l’agent de circulació als requisits del lloc de treball. 

Si durant el període de prova no és avaluat favorablement o hi ha una causa justificada per al cessament, el departament encarregat de recursos humans ha de notificar-li per escrit l’acabament de la seva relació de treball, sense més responsabilitat que liquidar-li les remuneracions corresponents al temps treballat. Quan es tracta d’agents de circulació que han accedit a la plaça mitjançant promoció o mobilitat interna, en cas de no superar el període de prova, o de renúncia a la nova plaça durant aquest període, l’agent de circulació retorna a la seva plaça anterior, i percep, a partir del seu retorn efectiu, les retribucions corresponents a la plaça que, fins llavors, havia quedat en situació de reserva.

El cònsol major de la parròquia, en un termini màxim de dos mesos, ha de prendre jurament o promesa del càrrec d'agent a l'aspirant que una vegada finalitzat el període de prova hagi superat el curs bàsic de capacitació. D'aquesta manera, es regula més àmpliament el període de prova que afecta a tots els llocs de treball dins del Servei de Circulació.

Comentaris (17)

Trending