Mil tres-cents cinquanta treballadors per compte propi tenen deutes a la CASS

Comentaris

Mil tres-cents cinquanta treballadors per compte propi tenen deutes a la CASS
Mil tres-cents cinquanta treballadors per compte propi tenen deutes a la CASS

Fins a 1.350 persones que treballen per compte propi deuen diners producte de les cotitzacions a les quals els obliga la llei a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). D’aquestes, 446 han signat compromisos de pagament amb la parapública. La xifra fa referència a les dades de què disposava la CASS entre l’1 de novembre del 2009 i el 30 de novembre del 2015.

Aquestes dades s’inclouen en la resposta que el Govern ha donat a una pregunta formulada per la consellera del grup parlamentari mixt i representant del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili. En la resposta publicada al Butlletí del Consell General s’hi explica que “l’1 de novembre del 2009 va entrar en vigor la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social que preveu que les persones que exerceixen una professió liberal, els titulars d’un comerç, indústria o d’una explotació agrícola i els administradors de societats, si compleixen els requisits previstos per la Llei, han de figurar afiliats en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi (article 19). Prèviament a l’1 de novembre del 2009, aquestes persones tenien la facultat d’assegurar-se a la CASS”.

La disposició transitòria quarta de la Llei va acordar un termini de tres anys per les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social abans de l’entrada en vigor de la Llei, per regular la seva situació i adaptar-se al que disposa aquesta Llei. Aquesta moratòria va ser ampliada fins al 30 de juny del 2013 per la Llei 17/2012, del 8 d’octubre. Dels 1.349 comptes propis amb deutes, 578 tenen deutes meritats entre el mes de novembre 2009 i el mes de juny 2013. A partir de juliol 2013, s’han d’afegir 771 nous comptes propis deutors.

D’acord amb les afiliacions efectuades de persones que realitzen una activitat per compte propi, la major part dels expedients van ser efectuats a resultes de les actuacions de l’Àrea de Control Administratiu. Tanmateix el fet de no poder consultar les dades de manera automàtica entre els registres de professions liberals, d’explotacions agrícoles i ramaderes, de comerç i de societat ha dificultat tenir coneixement de la informació per reclamar les cotitzacions degudes.

Comentaris

Trending