Govern veu complicat que la modificació de la llei d’advocacia es pugui debatre aquesta legislatura

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell indica que els advocats han fet arribar a la comissió legislativa alguns suggeriments a un projecte amb el termini d'esmenes obert fins al pròxim dia 23

Comentaris

Seu del Col·legi d'Advocats.
Seu del Col·legi d'Advocats. ARXIU

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell no creu que el projecte de modificació de la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra es pugui aprovar aquesta legislatura. El text va entrar a tràmit el 9 de novembre i el dia 30 del mateix mes acabava el termini per presentar esmenes. Raul Ferré, president suplent del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, i Judith Salazar, presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata.van demanar una pròrroga, que acaba el pròxim dia 23.

Josep Maria Rossell recorda que hi ha altres projectes a tràmit i "ja veurem si dona temps a ser debatuda al Consell General aquesta legislatura". Els advocats han fet arribar als consellers generals que formen part de la comissió legislativa alguns suggeriments.

El projecte legislatiu inclou  la facultat que tindrà la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de designar o substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa dels clients en els tràmits o les actuacions que siguin inajornables, per evitar situacions d'indefensió. També tindrà la potestat de suspendre un advocat en cas de condemna per delictes majors doloses comesos en l'exercici de la professió.

D'altra banda, s'estableix que els advocats que estiguin en possessió del nivell 6A del Marc Andorrà de qualificacions i no estiguin exercint podran continuar col·legiats, però si volen tornar a defensar algun client hauran de tenir el nivell 7A  El 18 de desembre del 2014, el Consell General va aprovar la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra amb la finalitat de definir de forma conjunta tant el contingut i les funcions pròpies de l’advocat i els requisits d’accés a l’exercici de la professió com l’objecte, les finalitats i les atribucions del Col·legi Oficial d’Advocats, tenint en compte la funció social que comporta la professió d’advocat i l’interès públic associat a les seves funcions, íntimament vinculades a l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals.

Comentaris

Trending