Els beneficis empresarials i la bona marxa immobiliària eleven a 23 milions el superàvit de Govern

La recaptació en imposició directa va permetre l’administració general sobreposar-se a la patacada en els ingressos derivats de la taxa sobre el tabac o la relativa al turisme, que no va anar gaire més enllà de la meitat del previst

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha gestionat la meitat de l'exercici que ara es tanca.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha gestionat la meitat de l'exercici que ara es tanca. SFGA

Les grans empreses del país continuen guanyant diners. Molts. I gràcies als beneficis empresarials i a l’impost sobre les societats que hi va associat, i també a la bona marxa de l’activitat immobiliària, el Govern podrà treure pit, el 2023, d’un superàvit superior fins i tot a l’anunciat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, durant el debat sobre el pressupost per aquest exercici. L’administració general ha tancat el 2023 amb un superàvit de 23.324.966 euros. Certament, és molt inferior als resultats obtinguts el 2022. Però no deixa de ser una bona xifra que, això sí, deixa molts elements per a la reflexió.

La primera i de caràcter general, en matèria d’ingressos, és que la imposició directa ha crescut més que no pas la davallada col·losal que ha patit la taxa sobre el tabac. Però no tots els impostos directes van tan bé com podria semblar, encara que tots, o almenys els més grans capítols, van a l’alça. El que és clar, però, és que les empreses guanyen diners, el sector immobiliari fa transaccions i cada cop vénen més empreses estrangeres a prestar serveis al país. En canvi, no creixen al mateix ritme els guanys dels treballadors assalariats. D’aquells sotmesos a l’IRPF.

L’anàlisi sorgeix a partir de la lectura de la liquidació pressupostària del 2023 que ja ha estat tramesa al Consell General. En efecte, tres mesos després de tancar un trimestre, s’envien els resultats d’aquell trimestre. Ara s’ha enviat a la cambra els resultats del quart trimestre de l’any passat, amb la qual cosa es pot advertir el conjunt de l’exercici.

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 22.20.55

Els ingressos corrents el 2023, en global, van ser de 550,5 milions. Per contra, les despeses de funcionament, amb les despeses de personal i el que costa aixecar la persiana de l’administració cada dia com a elements principals, van ascendir a 440,5 milions. Per veure el resultat de la gestió governamental, cal restar als ingressos, també, els 69 milions en despeses de capital, amb un pobre balanç inversor dins seu. I per obtenir el resultat de caixa, aquests 23,3 milions anunciats, cal sumar-hi els 17,4 milions que el Govern va haver d’afrontar en interessos. Tècnicament les despeses financeres.

INGRESSOS

Un dels factors amb una importància més gran en aquesta millora dels ingressos és la imposició directa, que experimenta un creixement en la recaptació de 19,2 milions d’euros (un augment del 13% en termes relatius). La recuperació de l’activitat econòmica ha estat clau per estimular la recaptació de diferents impostos d’aquest tipus. En aquest sentit, les millores en la recaptació de l’impost de societats, amb un increment de 13,3 milions d’euros fins a situar-se en 89,5 milions d’euros, són un bon indicador de l’impacte que ha tingut la recuperació sobre els comptes de resultats de les empreses del país.

El 2023 també es constata un creixement important dels ingressos patrimonials (increment de 3,3 milions d’euros, fins a situar-se en 31,5 milions d’euros). Cal considerar que les millores en la recaptació d’aquest capítol estan directament associades a la comercialització dels euros andorrans, en especial a la distribució de presentacions d’euros entre els col·leccionistes.Encara que la recaptació d’alguns capítols ha estat més positiva respecte al mateix període de l’any anterior, hi ha dos capítols que presenten una recaptació a la baixa. 

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 22.45.44

Es tracta, d’una banda, dels ingressos indirectes, que es redueixen de 9,6 milions d’euros, principalment pel comportament de la taxa al consum, especialment durant el primer trimestre de l’any. D’altra banda, l’altre capítol que experimenta un descens en la liquidació d’ingressos respecte al període anterior és el corresponent a les taxes i altres ingressos, que redueixen l’import liquidat de 6,9 milions d’euros, principalment a causa del descens de la recaptació per comisos respecte a l’exercici anterior.

IMPOSICIÓ DIRECTA

La liquidació pressupostària en concepte d’impostos directes ha estat de 170 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 150,8 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici anterior, representa un augment de 19,2 milions d’euros (increment del 13% en termes relatius). El capítol que més bon comportament va tenir va ser l’impost sobre societats, que durant aquest 2023 ha registrat un augment de 13,3 milions d’euros fins a situar-se en 89,5 milions d’euros. Cal considerar que aquest impost grava els beneficis de les societats i que té dos períodes de referència en què s’han de fer les declaracions.

Més enllà dels ajustaments que s’han fet durant l’any, que si regularitzacions del 2022, que si acomptes del 2023, el que sí que sembla clar, segons el departament d’Intervenció de Govern, és que amb les dades del darrer exercici sobre la taula es constata una millor evolució d’aquest impost en relació amb l’exercici anterior que reflecteixen el context favorable en què es troba l’activitat econòmica del país.

La recaptació de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries creix de 3,6 milions d’euros (un increment del 37% en termes relatius) fins a situar-se en 13,4 milions d’euros. Es tracta d’un impost directament relacionat amb les operacions immobiliàries efectuades al país (l’increment de valor dels béns immobles que es posin de manifest en les transmissions). Cal considerar que en els darrers anys el nivell d’activitat del sector immobiliari ha estat força elevat. Per tant, les dades que registra aquest sector durant el 2023 estan estimulant a l’alça la recaptació d’aquest tribut.

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 23.00.39

En relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques, la recaptació augmenta tot just 1 milió d’euros (un increment del 2% en termes relatius) fins a situar-se en 58,7 milions d’euros. El creixement de la renda dels assalariats.i professionals per compte aliè és neutre. I encara bo que es van adoptar algunes mesures per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans. En cas contrari, les empreses encara haurien guanyat més diners, i els treballadors no haurien aconseguit fer ni tan sols les paus. 

També convé mencionar el comportament de l’impost sobre la renda dels no- residents, la recaptació del qual experimenta un increment. Amb data 31 de desembre de l’exercici del 2023, l’import liquidat d’aquest impost ha estat de 8,4 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 7,1 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici precedent, representa un increment d’1,2 milions d’euros (augment del 17% en termes relatius). En fi, hi ha un increment d’activitat, almenys de facturació, d’empreses foranes que presten serveis a Andorra.

IMPOSTOS INDIRECTES

La liquidació pressupostària en concepte d’impostos indirectes ha estat de 308,2 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 317,7 milions d’euros registrats en l’exercici anterior, representa una reducció de 9,6 milions d’euros (disminució del 3% en termes relatius). La taxa al consum presenta un import liquidat de 86,9 milions d’euros, que, comparat amb els 110,8 milions d’euros registrats en l’exercici precedent, representa un reducció de 23,9 milions d’euros (disminució del 22% en termes relatius).

Cal considerar que aquesta taxa, lligada a la importació de tabac, va veure incrementat el tipus impositiu en el darrer trimestre del 2022, fet que va motivar que els importadors augmentessin l’estoc. Aquest fet ha perjudicat la recaptació d’aquesta taxa en el segon trimestre de l’any i, en conseqüència, ha tingut un impacte de recaptació inferior en l’exercici del 2023.

Pel que fa a l’impost general indirecte, s’observa un augment en la recaptació. Amb data 31 de desembre presenta un import liquidat de 155,3 milions d’euros, que, comparat amb els 148,6 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici anterior, suposa un augment de 6,7 milions d’euros (increment del 4% en termes relatius). Cal considerar que aquest impost es merita a mesura que s’incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis. L’increment percentual es podria qualificar de baix si es té en compte la inflació, que ha continuat el 2023 en uns nivells elevats.

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 23.00.32

Convé destacar, també, l’import liquidat de l’impost sobre l’allotjament, és a dir, la denominada taxa turística. Durant l’exercici del 2023 es registra un import liquidat de 6,4 milions d’euros. Es tracta d’una figura impositiva de nova creació que va entrar en vigor el segon semestre de l’any anterior. Certament, ha experimentat un creixement de 3,7 milions d’euros, xifra que suposa un 140% en termes relatius. Però si es té en compte el pressupostat per al 2023, amb prou feina supera una mica la meitat del previst, que era de 12 milions d’euros.

També són rellevants els impostos especials, capítol en què s’observa un augment lleuger en la recaptació. Aquest impost presenta un import liquidat, amb data 31 de desembre de l’exercici del 2023, de 48,6 milions d’euros, i se situa en nivells lleugerament superiors als registrats en el mateix període del 2022 (47,2 milions d’euros –3% d’augment en termes relatius–). Cal considerar que aquests impostos s’apliquen en la fase de producció i importació de determinats béns i productes.

ALTRES INGRESSOS

Quant al capítol de taxes i altres ingressos, la liquidació pressupostària en concepte de taxes i altres ingressos ha estat de 40,8 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 47,7 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici anterior, representa un descens de 6,9 milions d’euros (reducció del 14% en termes relatius). Parlant en plata, els canvis importants són, d’una banda, el fet que l’Estat va comissar aquest 2023 menys diners dels que va ‘segrestar’ el 2022. I, d’altra banda, va ingressar uns 6 milions inicialment imprevistos de la societat dels Cachafeiro per l’afer de la Portalada.

Els dos conceptes enunciats anteriorment formen part dels denominats altres ingressos, que el 2022 van arribar a 19,4 milions i aquest 2023 s’han quedat en 10,5 milions. En aquest apartat, els ingressos en concepte de ‘sancions’ són els que suposen pràcticament la totalitat de la variació negativa dels altres ingressos, amb una liquidació amb data 31 de desembre del 2023 de 3 milions d’euros, que, comparada amb els 18,6 milions d’euros registrats en l’exercici anterior, representa una reducció de 15,6 milions d’euros. El gros d’aquesta diferència correspon a la variació en comisos produïts durant l’exercici del 2023. Aquesta font d’ingressos està netament associada a un component d’incertesa en la recaptació, ja que depèn del nombre d’infraccions comeses i dels comisos efectuats per la Justícia. 

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 23.00.25

En aquest concepte d’altres ingressos també destaca l’import liquidat en ‘danys i imprevistos’, de 7,3 milions d’euros (creix de 6,6 milions d’euros), corresponents a la indemnització que el Govern ha rebut en el marc de la transacció extrajudicial assolida amb la societat Ficand SA, la societat d’una part de la família Cachafeiro, per danys i perjudicis sobre béns i recursos públics, com a conseqüència de l’esllavissament de l’excavació de la parcel·la coneguda com La Portalada, a la carretera general núm. 1, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Un altre aspecte a analitzar a nivell dels ingressos del Govern és comprovar allò que prové d’Andorra Telecom i FEDA. I en aquest marc es produeix una disminució en l’import liquidat en concepte de distribució de resultats, en concret degut al lleuger descens dels dividends d’Andorra Telecom (equivalents als beneficis obtinguts per aquesta empresa parapública el 2022). Si bé durant l’exercici del 2022 la repartició de dividends es va situar en 23,2 milions, enguany a la parapública l’import distribuït ha estat de 22,6 milions d’euros.

Relacionat amb la distribució de resultats, es constata que FEDA no ha liquidat cap import en concepte de dividends. Cal considerar que les condicions del mercat de l’energia, encara que han millorat respecte al 2022, es mantenen tensades i que FEDA ha hagut de dedicar la seva capacitat financera a mantenir les tarifes en nivells moderats, alhora que ha de desenvolupar les polítiques d’inversions necessàries per al seu bon funcionament actual i futur. És per aquest motiu que en el pressupost del 2023 no s’han previst ingressos en aquest concepte.

DESPESES

L’import liquidat en concepte de de despeses de personal és de 137,5 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 122,6 milions d’euros registrats a l’exercici precedent, suposa un increment de 15 milions d’euros (un 12% en termes relatius). Quant a béns corrents i serveis, amb data 31 de desembre del 2023 s’ha liquidat un total de 51,2 milions d’euros, un 3% més que en el mateix període de l’exercici anterior (augment d’1,7 milions d’euros). També cal anotar les despeses financeres, els interessos abonats pel Govern. L’import liquidat d’aquest exercici va ser de 17,4 milions d’euros, amb una variació negativa respecte a l’any anterior de 4,2 milions d’euros (una reducció del 19% en termes relatius).

Captura de pantalla 2024 04 01 a las 22.56.31

La despesa liquidada en concepte d’inversions reals amb data 31 de desembre de l’exercici del 2023 és de 30,8 milions d’euros, una variació positiva de 7,7 milions d’euros. En matèria de transferències corrents, l’import liquidat d’aquest exercici 2023 ha estat de 251,8 milions d’euros, amb una variació positiva respecte a l’any anterior de 29,9 milions d’euros (un augment del 13% en termes relatius). Finalment, i en el marc dels grans capítols que constitueixen les despeses de Govern, en concepte de transferències de capital s’ha registrat aquest darrer exercici tancat un import liquidat de 38,5 milions d’euros, un 16% superior a la xifra registrada en el mateix període de l’exercici del 2022 (creix de 5,4 milions d’euros).

Comentaris (3)

Trending