El quinquenni dels funcionaris es pagarà a 104,22 euros; la llei entrarà en vigor el primer dia del mes següent a ser publicada

Comentaris

  • Els representants sindicals dels funcionaris reben el text de les disposicions annexades a l’articulat ordinari de la nova llei de la Funció Pública que s’està perfilant
  • El text facilitat en paper per evitar filtracions als mitjans de comunicació i portals informatius recull set disposicions addicionals, quatre de transitòries, una de derogatòria i tres de finals
La ‘nova’ llei de la Funció Pública derivada de la modificació amb què s’està treballant entrarà en vigor “el dia primer del mes immediatament posterior a ser publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra”. Així ho estableix la disposició final tercera que recull, hores d’ara, l’esborrany de projecte de llei que s’està treballant. Els representants sindicals dels funcionaris van rebre fa un parell de setmanes l’esborrany del que es podria dir l’articulat ordinari. Ja llavors els sindicats van alertar que calia saber, també, quines series les disposicions annexes que s’incorporarien. Aquest dijous el ministeri encarregat de la reforma les ha posat sobre la taula. Entre aquestes disposicions, per exemple, s’hi fixa el preu del quinquenni (104,22 euros), que serà absolutament el mateix que el trienni actual. O s’estableix, també, que els comuns tenen un any per aprovar les ordinacions corresponents i el Govern el mateix termini per elaborar els reglaments que han de desenvolupar el text legislatiu. El text que ha estat facilitat aquest dijous als representants sindicals recull set disposicions addicionals, quatre de transitòries, una de derogatòria i tres de finals, entre les quals hi figura la ja esmentada de l’entrada en vigor de la reforma que l’executiu està disposat a negociar àmpliament però sense que es toquin punts que consideren cabdals, entre els quals, la transformació dels triennis amb quinquennis. “El valor de cada paga mensual per quinquenni serà de cent-quatre euros amb vint-i-dos cèntims, aplicant, com a mínim, l’augment anual de l’índex de preus de consum (IPC)”, fixa la disposició addicional setena relativa, tota a ella, a les quanties dels conceptes retributius. Molts d’aquests conceptes es remeten als annexes de la llei actualment vigent que fan referència a les graelles salarials. Les disposicions transformen en llei qualificada una part molt concreta de l’articulat i en l’addicional primera el que es fa és canviar les denominacions. Els funcionaris continuaran sent funcionaris. Però els agents de l’administració de caràcter indefinit passaran a ser treballadors públics indefinits i els de caràcter eventual esdevindran treballadors públics interins.

consulteu les disposicions

També canvia de nom el Cos Especial d’Ensenyament, que ara es passarà a anomenar Cos Especial d’Educació. Una altra disposició té a veure amb un altre cos especial, en aquest cas la policia. Els agents administratius que treballen al cos de l’ordre des d’abans del 30 de gener del 1982 mantenen el dret de jubilar-se tal com s’establia en un decret del 1989. Com ja s’ha dit, les disposicions també estableixen un període d’un any a partir de la data d’entrada en vigor de la nova llei perquè, o bé els comuns, o bé el Govern, els uns aprovin la normativa pròpia de funció pública i personal i l’altre elabori els reglaments corresponents i tendents a desenvolupar la llei que ara s’està coent. El text facilitat avui als sindicats també és el que converteix en treballadors públics indefinits aquell personal del SAAS que formava part del programa d’atenció domiciliària que ha estat absorbit per l’executiu. Més enllà dels aspectes retributius i de l’esmentat preu del quinquenni, les disposicions també tracten un parell de qüestions de notable rellevància. La llei, a través en aquest cas de la disposició transitòria tercera, consolidarà de per vida el complement que ara estiguin percebent aquelles persones que exerceixen càrrecs directius. Quan s’assoleix una funció directiva es percep una prima. Doncs qui ara l’estigui cobrant o estigui en el dret de fer-ho la percebrà fins a la jubilació tot i que en algun moment de la seva carrera laboral pugui deixar d’exercir aquella funció directiva per a la qual se’l compensa. Les disposicions també es refereixen als expedients disciplinaris en curs. La normativa a aplicar serà aquella en què s’hagués produït la falta o infracció objecte de l’expedient, a no ser que la nova normativa beneficiï l’infractor. Llavors s’aplica aquesta darrera.

Comentaris

Trending