El PS demana per les liquidacions i les deduccions aplicades i pendents d’aplicar de l’IRPF i l’IS

El president socialdemòcrata ha presentat diverses preguntes sobre l’aplicació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost de Societats

El president socialdemòcrata, Pere López
El president socialdemòcrata, Pere López

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Pere López, ha presentat diverses preguntes sobre l’aplicació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost de Societats (IS). Les qüestions, a ser respostes per escrit per part del Govern, persegueixen conèixer la liquidació i les deduccions aplicades de manera desglossada.

D’una banda, pel que fa a l’IS, López demana un quadre resum de les liquidacions dels exercicis fiscals compresos entre el 2012 i el 2021 (inclosos) que tributen al regim general que inclogui la base total de tributació, l’import total de les deduccions aplicades a la base de tributació i l’import de les deduccions aplicades a la quota desglossades per tipologia. Així mateix, es demana pels imports totals de deduccions pendents d’aplicar a data de 31 de desembre del 2021 i concretant el total de bases de tributació negatives, l’import total de deduccions sobre la base de tributació (desglossades per tipus de deducció) i l’import total de deduccions de quota (també desglossades per tipus de deducció).

López també vol la informació relativa als règims especials previstos en la normativa de l’IS. Així, demana un quadre resum per a cada règim especial en el que es desglossi la base que resultaria si s’apliqués el règim general, i la que resulta de l’aplicació del règim especial.També es demanen les declaracions d’IS relatives als exercicis fiscals compresos entre el 2012 i el 2021 de corresponents als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà contenint la base total de tributació. Finalment, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol que es desglossi la recaptació per a cada un dels anys segons sectors d’activitat, amb el mateix detall que s’utilitza per a les estadístiques de VAB i PIB.

Pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’IRPF, les peticions de López segueixen la mateixa línia que les fetes per l’IS. Així, es demanen els quadres resum de liquidacions de l’impost que grava les activitats econòmiques entre el 2012 i el 2021, incloent la base total de tributació, l’import de les deduccions -aplicades a la base i aplicades a la quota, i detallant la tipologia-, i l’import recaptat. Igualment, es demanen els imports totals de deduccions pendents d’aplicar al tancament del 2021 i un quadre resum de les bases de tributació de l’IRPF i la seva recaptació per a cada un dels anys des de la seva aplicació fins a l’actualitat per renda (treball, activitats econòmiques, capital immobiliari, capital mobiliari, guanys/pèrdues de capital) amb indicació del percentatge que representa cada tipologia de renta sobre el total de recaptació per a cada un dels anys.

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending