Andorra Turisme va contractar el 2016 una pòlissa de crèdit contravenint la legislació

L’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes també retreu a la societat pública que no s’ha sotmès ni a l’auditoria que fixa els seus propis estatuts ni al control de la intervenció general

Comentaris

-
-

Andorra Turisme va contractar durant el 2016 una pòlissa de crèdit amb un límit d’un milió d’euros quan les normes a les quals està subjectada no ho permeten, segons l’informe del Tribunal de Comptes que s’ha fet públic recentment. Alhora, la societat pública que es dedica a la promoció turística del Principat tampoc no s’ha sotmès als controls comptables que caldria, segons que posa de relleu el mateix document.

L’informe fa referència a la contractació d’una pòlissa de crèdit amb infraccions i explica que l’article 12.5 de la llei de sostenibilitat de les finances públiques, és a dir, de la regla d’or, “limita la possibilitat d’endeutament de les societats públiques al 50% dels fons propis de l’entitat”. Afegeix que l’article 5 de la llei per la qual es va crear Andorra Turisme limitava “concertar operacions de crèdit per atendre les seves necessitats de tresoreria sempre que en el seu conjunt no superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l’exercici anterior”.

No obstant el que fixa la normativa, o com diu el Tribunal de Comptes en el seu informe: “Contràriament al que disposen les normes referides”, la societat, el 2016, va “formalitzar una pòlissa de crèdit amb un límit d’un milió d’euros, un termini d’un any i un tipus d’interès d’Euríbor a tres mesos més un diferencial del 3%”. Sobre aquesta qüestió, l’entitat dirigida per Betim Budzaku no va fer cap al·legació.

De fet, Andorra Turisme no ha emès cap informe ni justificant en defensa, si és que hi ha motius per fer-ho, d’allò que li retreu l’ens fiscalitzador en relació als comptes del 2016. L’organisme de control financer també retreu a la societat que “l’entitat no ha estat sotmesa a procediments de control financer i d’oportunitat econòmica previstos pels articles 38 i 39 de la Llei general de les finances públiques, tot i haver estat inclosa en el programa de control pressupostari establert per decret de 30 de març de 2016”.

El Tribunal de Comptes explica en el seu informe que tot i el regulat, “no consta que la intervenció general hagi dut a terme els preceptius controls” que fixa la legislació. Andorra Turisme “tampoc no ha estat sotmesa a una auditoria de comptes que preveu l’article 43 dels estatuts de la societat”.

Etiquetes

Comentaris

Trending