El funcionariat tem que els plans laborals de l’administració suposin la supressió de llocs de feina

Govern està ultimant el decret que estableix els principis per ordenar i racionalitzar els recursos humans de la funció pública general, amb la inclusió de la regulació de la reducció de la jornada laboral o el teletreball

Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants.
Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants. Altaveu

Els funcionaris temen que els plans laborals que cada ministeri haurà d’aprovar comportin canvis significatius en els llocs de treball i, fins i tot, supressió de places. És clar que només en casos excepcionals es cobriran les jubilacions i les vacants. També és evident que la mobilitat estarà a l’ordre del dia o que els funcionaris, en cas de crisi sanitària, hagin de fer la tasca que escaigui. El Govern està ultimant el decret pel qual s’aproven els principis per l’elaboració dels Plans ministerials d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’administració general.

Aquest decret penja tant de la Llei de la Funció Pública com de la recentment aprovada relativa a la de racionalització de l’administració pública, que ha comportat la reducció de salaris als càrrecs polítics. Aquesta nova normativa, la redacció de la qual està ja molt avançada, obre la porta a “modificacions de les estructures organitzatives com la supressió, la fusió o la desaparició d’unitats administratives que ajudin a optimitzar el servei i reduir la despesa” i a la “incorporació, modificació i supressió de llocs de treball”, tal com consta en l’article 6 de l’esborrany al qual ha tingut accés l’Altaveu. També es regula en aquest document tant la reducció de la jornada laboral com el teletreball.

“La integració de les persones als nous llocs de treball han de garantir que sempre sigui a llocs de treball de la mateixa família professional i nivell de classificació”

El decret estableix els principis bàsics dels futurs plans. "Aquestes directrius han de permetre als departaments compaginar equilibradament la flexibilitat en la gestió dels recursos humans de l’administració amb la seguretat dels treballadors en relació al seu lloc de treball, la conciliació de la vida professional i familiar, i la protecció social a l’hora que contenir la despesa de l’administració general adaptant-se a les nova realitat socioeconòmica conseqüència de la pandèmia del SARS-CoV-2, elements que s’han de veure reflectits en el futur Pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’administració general”, resa l’exposició de motius.

Eficàcia, eficiència, estalvi, racionalització, qualitat de servei, flexibilitat… són termes de constant referència en el decret. Més enllà de la modificació d’estructures o la incorporació o supressió de llocs de treball, entre les mesures que preveu establir el decret hi ha "previsions sobre els sistemes d’organització del treball i les tasques que es desenvolupen”, "mesures de mobilitat, incorporació d’efectius, trasllats o reassignació d’efectius”, “establiment de programes específics interns de formació i capacitació vinculats a la mobilitat i canvis provocats pels plans”, “suspensió d’incorporacions procedents d’excedències sense reserva de plaça a excepció de les vinculades a mesures d’urgència sanitària”.

“En situació d’emergència sanitària, i de forma excepcional, tot treballador públic pot ser requerit a fer d’altres funcions diferents a les del seu propi lloc de treball i família professional”

També hi ha ”prestació excepcional de serveis a temps parcial o en règim de jornades adaptades a les necessitats del servei”, “reassignació a altres administracions públiques en els termes que es determinin en els convenis que, a aquest efecte, puguin subscriure’s entre aquestes administracions. Els plans poden preveure la reassignació dels treballadors a altres administracions públiques o a la prestació de serveis mancomunats” i, finalment, “qualsevol altra mesura que optimitzi la gestió del personal amb criteris d’eficàcia i eficiència amb l’objectiu de prestar un servei públic de qualitat”.

Es deixa clar que s’ha de vetllar pel manteniment de les càrregues de treball entre tots els treballadors o que “la integració de les persones als nous llocs de treball han de garantir que sempre sigui a llocs de treball de la mateixa família professional i nivell de classificació, i que l’adequació persona i lloc sigui  idònia, sense perjudici dels plans de formació o desenvolupament interns que siguin necessaris”. Ara bé, “en situació d’emergència sanitària, i de forma excepcional, tot treballador públic pot ser requerit a fer d’altres funcions diferents a les del seu propi lloc de treball i família professional”.

Reduir despeses

És clar, també, que l’administració busca reduir despeses. En aquest sentit, i segons l’article 11 del citat esborrany, “les jubilacions que es produeixin no es cobriran sense autorització de Funció Pública”, “les places vacants existents i les que es generin no es cobriran amb personal extern a excepció de les que Govern consideri imprescindibles” i s’han d’atendre també, sempre que es pugui o se sol·liciti, a “les mesures de flexibilització”, que bàsicament consisteixen en reducció o compactació de la jornada laboral i en el treball no presencial.

“Els plans han de contemplar la possibilitat de reconduir l’horari laboral segons les necessitats del servei amb la finalitat d’estalviar guàrdies i hores extres mitjançant la redistribució de l’horari o establiment de torns” 

“Els plans han de contemplar la possibilitat de reconduir l’horari laboral segons les necessitats del servei amb la finalitat d’estalviar guàrdies i hores extres mitjançant la redistribució de l’horari o establiment de torns.” Més mesures: la reducció de la jornada laboral diària, que hauria d’atendre les següents condicions: reducció mínima d’una hora i màxima de quatre hores diàries; reducció directament proporcional de la contraprestació econòmica mensual amb afectació proporcional al còmput de la tretzena paga; el temps d’absència en virtut d’aquest permís no es descompta del còmput per a les vacances del personal, ni afecta el complement d’antiguitat. Hi a l’opció de compactar la jornada. I en aquest cas la reducció pot ser de fins a tres hores diàries. Hi ha una reducció directament proporcional de la contraprestació econòmica mensual amb afectació proporcional al còmput de la tretzena paga. La reducció de la jornada es gaudeix de forma compactada, d’acord al còmput anual d’hores reduïdes. Aquesta compactació de la reducció de la jornada laboral es pot gaudir en un màxim de 3 períodes l’any. El seu gaudiment  no pot excedir de l’exercici sol·licitat. El temps d’absència en virtut d’aquest permís no es descompta del còmput per a les vacances del personal, ni afecta el complement d’antiguitat.

Teletreball

El decret també estableix, o establirà, vaja, en principi en marc del capítol III, les bases en virtut de les quals es pot realitzar treball no presencial. Es pot sol·licitar el treball no presencial en tots aquells llocs de treball que implantin el control de tasques per objectius de forma setmanal. Els criteris que el Govern està estudiant fixar en funció de l’esborrany del decret al qual ha tingut accés l’Altaveu serien que el treball no presencial sigui d’un mínim d’una jornada i màxim de tres jornades setmanals. Que la forma d’execució de l’organització del treball per part del treballador, les modalitats de controls i de regulació de la càrrega de treball i la determinació de les franges horàries de disponibilitat entre altres circumstàncies a regular són les acordades amb el responsable del departament o àrea.

Els elements tècnics necessaris per fer efectiu el teletreball aniran a càrrec del treballador i el lloc de treball no presencial és el domicili sempre i quan no es disposi d’una autorització expressa puntual

El treballador ha de seguir les recomanacions de Funció Pública i del departament de Sistemes d’Informació a implementar a la llar mesures de seguretat per millorar la productivitat, condicionament d’espais, millor ús dels recursos tecnològics, i com lidiar amb les distraccions i altres responsabilitats de la llar. Els elements tècnics necessaris per fer efectiu el teletreball aniran a càrrec del treballador i el lloc de treball no presencial és el domicili sempre i quan no es disposi d’una autorització expressa puntual per part del propi departament o que el caràcter de la pròpia feina ho determini.

El teletreball es pot sol·licitar durant el període de vigència del Pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’administració general sempre amb l’acord de la direcció i segons necessitats del servei. La direcció de cada departament haurà d’informar al departament de Seguretat i Salut en el treball que ho farà constar en el Registre de personal. Finalment, la jornada laboral és la que tingui establerta cada treballador segons els seu lloc de treball.

Comentaris (14)

Trending