Administració

L’1 de març entra en vigor el nou marc normatiu per als funcionaris

La nova llei dóna sis mesos per aprovar els reglaments necessaris per a desenvolupar-la; durant aquest temps encara no tindrà vigència un dels aspectes més polèmics del text, els quinquennis

Altaveu

La nova Llei de la Funció Pública entra en vigor el primer de març. Aquest divendres es va publicar un Butlletí Oficial del Principat (BOPA) extraordinari que tenia com a única missió publicitar el nou marc normatiu que regula la feina dels funcionaris. El text legal va ser aprovat el 17 de gener al Consell General amb els únics vots dels parlamentaris demòcrates. La llei entrarà tota en vigor a excepció dels còmputs relatius als quinquennis, un dels aspectes més controvertits atès que la immensa majoria dels funcionaris, amb tots els sindicats al capdavant, defensaven que es mantinguessin els triennis.

La disposició final que estableix l’entrada en vigor del text legislatiu deixar clar que seria “el dia primer del mes immediatament posterior al de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, a excepció del còmput del complement d’antiguitat per quinquennis que estableix la lletra f) de l’article 77, que entrarà en vigor en la mateixa data en què ho facin els reglaments que han de desenvolupar el complement de carrera i el complement de productivitat previstos a les lletres c) i d) del mateix article”. En haver-se publicat durant el mes de febrer és, per tant, l’1 de març que el text agafarà tota la seva força.

El text dóna sis mesos perquè s’aprovin els reglaments que siguin necessaris per desenvolupar la llei. Fa unes setmanes, el ministeri de Funció Pública ja va acordar un calendari, que va trametre als sindicats, que van declinar la invitació de la ministra per participar en una reunió sobre la matèria, pel qual s’establia que exactament en sis mesos estaran llestos els tres reglaments fonamentals que suporten el nou marc normatiu. També s’haurien de retocar d’altres textos reglamentaris, segons que va deixar posat per escrit Descarrega en l’esmentat calendari.

Els reglaments que s’han d’elaborar són el de l’avaluació de l’acompliment, el de la comissió de personal així com del reglament del comitè tècnic d’organització i gestió. De la mateixa manera es revisaran i actualitzaran els reglaments de selecció, promoció i carrera professional, de permisos retributius i de formació del personal de l’administració general. Mentre aquesta feina no estigui feta i mentre no es contradiguin en relació amb la llei, continuaran vigents els reglaments que penjaven de la llei de l’any 2000, la que ara s’ha modificat de manera força general. Tots els grups polítics actualment a l’oposició han assegurat que de poder governar després del 7 d’abril tenen intenció de derogar el text aprovat el 17 de gener.