Economia

L’‘actualització’ dels preus de lloguer dispara la reforma d’habitatges

La rehabilitació d’immobles permet els propietaris o bé rescindir contractes i després augmentar els arrendaments o bé directament apujar les mensualitats

T. S.

La voluntat de molts propietaris d’habitatges del Principat d’actualitzar els preus dels immobles als teòrics preus del mercat ha fet incrementar l’activitat constructora a nivell de reformes. En aquest sentit, fonts del sector constructor i immobiliari asseguren que petites i mitjanes empreses constructores i companyies de sectors afins són de les més beneficiades pel fenomen de l’encariment dels preus.

La legislació permet que en cas d’una reforma integral d’un pis o d’un immoble sencer que la faci incompatible amb l’habitabilitat, el contracte de lloguer existent es pugui rescindir de manera unilateral. Aquesta és una pràctica que estan duent a terme alguns propietaris per tal de poder-se desfer de vincles contractuals i, d’aquesta manera, una vegada realitzades les obres, poder augmentar automàticament els preus.

La mateixa situació es dóna en habitatges l’arrendament dels quals arriba al seu terme. La propietat promou una reforma, que en alguns casos n’hi ha prou amb què sigui un rentat de cara, per tal de poder actualitzar els arrendaments. En general, segons les fonts consultades, hi ha molt poca obra nova al mercat. I la reforma de la ja existent està a l’ordre del dia.

Per fer depèn quins treballs, hi ha ocasions que és molt difícil trobar alguna empresa o algun empresari que pugui fer una actuació de petita envergadura. En aquest sentit, les fonts consultades han recordat que es donen actualment dos fenòmens o dos situacions clau. Una de totalment actual: s’estan rehabilitant o reformant diversos immobles i, per tant, la feina ha remuntat i molt

D’altra banda, el sector encara pateix els efectes de la destrucció de llocs de treball que hi va haver arran de la crisi. Molts operaris, sobretot d’origen portuguès i, en menor mesura espanyol, van quedar-se sense feina, i van deixar el Principat. Ara, aquella mà d’obra, almenys en part, es troba a faltar, i en haver-hi menys empreses i menys personal, també és habitual que hi hagi més activitat entre les companyies que han quedat operatives.

Comentaris

toni
1.
No creeu alarmisme sisplau: Text Refòs Llei Arrendaments Finques Urbanes:
Article 251.La realització per l’arrendador d’obres de millora en la cosa arrendada o en els elements i serveis comuns de la finca, interiors o exteriors, li dóna dret, excepte si hi ha un pacte en contrari, d’elevar la renda anual en la suma que resulti d’aplicar, al capital invertit en la millora, el tipus d’interès legal del diner en el moment de l’acabament de les obres, però l’augment no pot excedir el 15% de la renda. En el supòsit que es tracti d’obres per fer accessible l’habitatge a l’arrendatari, el cònjuge o els altres familiars de la unitat familiar de convivència que estiguin afectats per una discapacitat, no es pot incrementar la renda.2. En el cas de diversos arrendataris d’una mateixa finca, el repartiment es fa en proporció a la superfície arrendada.3. Si en la mateixa finca hi ha habitatges i locals de negoci, l’increment de la renda no s’aplica a aquests darrers quan les millores beneficien únicament els ocupants dels habitatges i viceversa.4. Es consideren obres de millora totes aquelles que no són necessàries per conservar la cosa arrendada en estat de servir per a l’ús convingut.5. El dret de revisió de la renda previst en aquest article només el pot exercir l’arrendador quan hagi transcorregut el termini mínim legal de durada de l’arrendament o de qualsevol de les pròrrogues, sempre que l’arrendador hagi notificat per escrit la seva intenció a l’arrendatari amb una antelació mínima de tres mesos.
  • 2
  • 3

Comenta aquest article