Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb 72 milions de benefici, encara no mig milió més que l'exercici anterior

Comentaris

Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb 72 milions de benefici, encara no mig milió més que l\'exercici anterior
Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb 72 milions de benefici, encara no mig milió més que l\'exercici anterior

El Grup Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb uns beneficis de 72 milions d’euros, encara no mig milió més que l’any anterior (461.000 euros exactament), el que suposa un imperceptible increment del 0,6% respecte el 2014. L’estabilitat en els guanys queda reflectida en altres indicadors dels balanços comptables de l’entitat, que s’han fet públics el darrer dia que permet la llei. Així, “el volum de negoci s’ha mantingut estable respecte a l’exercici anterior, i arriba als 16.576 milions d’euros. Els recursos de clients han assolit els 13.583 milions d’euros, i la inversió creditícia s’ha situat en 2.993 milions d’euros”, segons exposa el consell d’administració en la carta que acompanya la memòria.

En aquest escrit es destaca que “els indicadors de l’economia andorrana han presentat símptomes lleugerament positius i es preveu una recuperació progressiva de cara el 2016 i 2017”. El grup també fa un repàs als canvis legals i normatius que hi ha hagut en el sector financer i “dins d’aquest marc de canvi estructural, Crèdit Andorrà ha continuat treballant amb rigor i professionalitat per preservar la confiança i la reputació que ens ha atorgat la nostra trajectòria al llarg dels anys, davant del sistema financer del país, les institucions, els mercats i els clients, i així, poder contribuir a la bona marxa del sector i de l’economia andorrana”. En aquest marc també, l’objectiu del grup “és créixer amb prudència, de manera sostinguda i sostenible, tot respectant els valors de la banca tradicional que avalen la nostra reputació en aquest món global”. 

Entre les grans magnituds, l’entitat destaca que “els dipòsits de clients han arribat als 4.915 milions d’euros, un 2,3% més que l’exercici anterior, gràcies a la bona gestió comercial realitzada dins del difícil entorn en què s’ha trobat el sector financer andorrà aquest exercici”. Més dades: “El volum de dipòsits de valors ha estat de 8.668 milions d’euros, volum que s’ha vist afectat per l’evolució a la baixa dels mercats financers i, en particular, pel comportament de la renda variable.” Les xifres, segons Crèdit Andorrà, “permeten mostrar unes sòlides magnituds. Per una banda, la ràtio de solvència ha millorat en 1,56 punts respecte a l’exercici anterior, i arriba al 21,82%, més del doble del mínim legal exigit, que se situa en un 10%, i una ràtio de liquiditat del 65,14%, molt per sobre del 40% exigit legalment. Uns indicadors que evidencien el reforçament del capital que s’ha produït en aquest exercici”.

Aspectes a tenir en compte

Més enllà de les xifres i les magnituds destacades per iniciativa pròpia pel banc cal tenir en compte, també, altres paràmetres. Per exemple, el 2015 hi va haver un creixement molt important dels ingressos obtinguts per les comissions que cobra l’entitat pel servei prestat. Així, es va passar dels 125,5 milions del 2014 a més de 142,1 milions el 2015. També hi va haver un increment molt significatiu quant a les operacions financeres, passant de 35,7 milions a gairebé 48 milions. Un altre element ressenyable és el fet que l’entitat ha hagut de recomprar a clients accions preferents per gairebé 21,5 milions d’euros, una circumstància, la relativa a l’autocartera, que no s’havia donat l’exercici anterior.

Més qüestions que també tenen incidència, i molt notable, en el resultat final. El 2014 Crèdit Andorrà va poder imputar en el balanç un resultat extraordinari de més de 37 milions d’euros producte de la venda d’actius immobiliaris que no es dóna en el 2015. El 2015, al seu torn, ha hagut d’aprovisionar molt menys que l’any anterior. Les dotacions al fons de provisió per a insolvències van ser el 2014 de 63,7 milions d’euros mentre que l’any passat aquesta xifra es va situar en 41,5 milions. Aprofitant els resultats extraordinaris, el 2014 es van reservar deu milions per a dotar el fons per a riscos generals. 

D’aquell fons, el 2015 es van recuperar 4,5 milions, que de no haver-se rescatat haurien deixat els guanys finals per sota dels 70 milions d’euros. Finalment, en el balanç de situació hi havia ja previstos uns dividends a compte de 20 milions d’euros. Aquesta quantitat és la mateixa que presentava el balanç del 2014 i, després, la junta va autoritzar repartir com a dividends 20 milions més segons diverses fonts.

Comentaris

Trending