El sector públic haurà de reduir la despesa de personal i de funcionament liquidada el 2019

La llei que retalla el salari també obliga a fer plans per disminuir aquestes partides, habilitant, fins i tot, la supressió de llocs de treball en les entitats que no depenen de la Llei de Funció Pública

Façana de l'edifici del Govern d'Andorra.
Façana de l'edifici del Govern d'Andorra. ARXIU

Govern, comuns, Consell General així com totes les entitats públiques hauran d’elaborar en un termini màxim de tres mesos plans de racionalització econòmica i de recursos humans que els permetin reduir la despesa de funcionament i la de personal executada l’any passat. Això implica, fins i tot, la possible supressió de llocs de treball en aquelles que no depenguin directament de la Llei de Funció Pública i haurà d’afectar tant l’actual exercici com el del 2021.

Des de l’executiu es vol fixar aquesta obligació aprofitant la llei que permetrà retallar els salaris dels càrrecs públics, siguin electes o de lliure designació. L’esborrany del text, al qual ha tingut accés Altaveu, ho regula en el seu capitol 3, deixant clar que ho hauran de seguir les “administracions públiques tal com les defineix el Codi de l’Administració, i els organismes, les institucions, les entitats o les societats públiques participades pel Govern, els comuns o altres entitats de dret públic, o que en depenen pel que fa als seus pressupostos, el Consell General i els organismes que en depenen orgànicament o pressupostàriament, el Consell Superior de la Justícia i el Tribunal Constitucional”.

El text donaria 90 dies a les entitats per elaborar els programes, que s'hauran de tenir en compte per l'actual exercici i el 2021

En l’article 5 s’estableix que totes elles “han d’elaborar plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels seus recursos humans”. Pel que fa a les entitats no regulades directament o indirectament per la Llei de Funció Pública, s’indica que podran aplicar una sèrie de criteris i actuacions. Entre elles, modificar estructures organitzatives que impliquin suprimir departaments o unitats però també “incorporació, modificació o supressió de llocs de treball” i també “suspensió d’incorporacions procedents d’excedències voluntàries”. A més, s’habilita la possibilitat de fer “trasllats o reassignació d’efectius”.

Aquests plans “han de suposar una reducció en les partides pressupostàries de funcionament i de recursos humans de cada entitat, organisme i institució sobre l’import liquidat per a l’exercici 2019 per aquests conceptes”. Malgrat que es demana que, pel que fa al personal, “s’ha de donar prioritat a la reubicació i la redistribució”, sí que s’obre la porta a acomiadaments. “En aquestes entitats la supressió dels llocs de treball derivats d’aquests plans ha d’anar vinculada exclusivament als projectes eliminats o a possibles plans de prejubilació”, indica el text.

Totes les entitats concernides disposaran d’un termini de noranta dies des de l’entrada en vigor per aprovar els dits plans. Aquests “han de ser tinguts en compte en l’elaboració dels pressupostos per a l’any 2021 i en la liquidació dels pressupostos per a l’any 2020, sense perjudici de les directrius que es puguin establir posteriorment per a l’elaboració pressupostària corresponent”.

Etiquetes

Comentaris (13)

Trending